Algemene Voorwaarden

Toestemming

De website Realo.com en de downloadbare Realo-toepassingen (de "Website") zijn eigendom van Realo NV, een vennootschap geregistreerd in Gent, België met ondernemingsnummer 0543.772.595 en adres te Poel 16, 9000 Gent, België (hierna "Realo" of "wij").

Door het gebruik van deze Website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de Website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden.

Lees het Privacy Statement. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacy Statementen de Cookieverklaring de volledige overeenkomst tussen jou en Realo ("Overeenkomst").

Website - gebruik en toegang

De diensten die Realo aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. Je moet minstens 18 zijn om de Website te mogen gebruiken. Als je volgens de wetgeving in jouw land ouder moet zijn dan 18 om deze Website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

Je moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig je gegevens zodra ze veranderen. Je verklaart dat de informatie die je publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

Lidmaatschap

Je krijgt toegang tot extra diensten en wordt lid van de Website door het aanmaken van een account op de Website. Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als je een andere naam gebruikt. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen.

Realo heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Je lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van Realo.

Om volledige toegang te krijgen tot onze diensten, bieden we een betalende Pro account aan.

U kan uw lidmaatschap van Realo op elk moment beëindigen via uw Instellingen.

Opzegging door u noch opzegging door ons geven u recht op enige vergoeding.

Realo kan uw lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer u de Algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat u de Algemene voorwaarden zou schenden. Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. U krijgt nadien wel altijd bericht van ons. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan u niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij u bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven.

U erkent en aanvaardt dat beëindiging van uw lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de content die u toevoegde op Realo gedeeltelijk of volledig verwijderd zal worden.

Elk gebruik van de Website moet de toepasselijke wetgeving respecteren. U mag de Website niet gebruiken als toepasselijke wetten u dit verbieden.

Realo kan zonder voorafgaande waarschuwing uw gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer u de wet overtreedt. In ons Privacy Statement kan u meer lezen over hoe we met uw gegevens omgaan.

Je mag deze Website niet gebruiken om goederen of diensten andere dan vastgoed te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen andere dan vastgoed zonder voorafgaande en expliciete toestemming van Realo.

U bent verantwoordelijk voor alle teksten, foto's en andere informatie die u publiceert op Realo.

U plaatst geen inhoud die een inbreuk kan zijn op intellectuele eigendommen of portretrechten. Dit betekent dat u geen materiaal of foto's van andere mensen kopieert zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

De website kan inhoud bevatten die aanstootgevend kan zijn. Realo heeft het recht, maar niet de verplichting, zijn leden en het materiaal die ze toevoegen aan de website te controleren en de geschillen tussen de gebruikers op te volgen.

Realo heeft het recht om materiaal toegevoegd door gebruikers te verwijderen, als het niet voldoet aan de voorwaarden, of schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij.

Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal doet u op eigen risico.

Het gebruik van logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna logingegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker moet zijn logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. De gebruiker moet Realo onmiddellijk verwittigen indien zijn logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar abuse@realo.com.

U gaat ermee akkoord om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u communiceert met andere gebruikers, voornamelijk wanneer u besluit om een pand te bezoeken.

Ongewenst en illegaal materiaal op Realo moet u zo snel mogelijk melden via de 'Meld misbruik' knop. Als uw klacht terecht is zal Realo alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

Notificaties en serviceberichten

U gaat ermee akkoord dat Realo u belangrijke meldingen stuurt op de website, mobiele apps of via e-mail.

Uw contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kan Realo ook een banner plaatsen op de site om u op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

Realo kan u ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een e-mailadres gekoppeld aan uw account. U gaat er ook mee akkoord dat Realo u via uw Realo account kan contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met uw Realo account of services die verband houden met Realo.

Controleer in uw Instellingen welke berichten u ontvangt van Realo. U gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge uw nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

Aansprakelijkheid

De Website is een platform waarop leden informatie over zichzelf of hun huis kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere leden. De infrastructuur van de Website wordt beschikbaar gesteld door Realo, maar het materiaal op de Website wordt grotendeels door leden en agenten gepubliceerd. Realo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gedrag van haar leden of agenten of indien de Website bepaalde verwachtingen niet inlost. Realo geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van deze dienst.

Realo heeft geen controle over de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van haar leden of over de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van publicaties op de Website. Je bent je ervan bewust dat, ondanks de verbodsbepalingen in deze Algemene voorwaarden, materiaal op de Website onjuist of bedrieglijk kan zijn.

Realo neemt alle redelijk mogelijke maatregelen om te verzekeren dat de Website operationeel en vrij van bugs is. De aard van het internet en van software beletten echter een continue en foutloze werking.

Je bent je ervan bewust en aanvaardt dat de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Realo beperkt is tot rechtstreekse schade, met een maximum waarde van:

De totale waarde van de lidmaatschapsbijdragen die u betaalde tijdens de twaalf (12) maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die schade veroorzaakte.

Realo kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schadelijke gevolgen van uw gedrag of gedrag van anderen op de Website, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van tijd of enige andere schade die resulteert uit communicatie of ontmoetingen met leden of agenten die je via de Website leerde kennen.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van fraude of grove of opzettelijke nalatigheid tegenover Realo. Wanneer dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving buiten België, wordt ook aansprakelijkheid voor lichamelijke kwetsuren en dood uitgesloten.

U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen tegenover alle claims van derde partijen (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, informatie en/of materiaal dat door u gepubliceerd werd op de Website en/of elke vorm van contractbreuk.

Intellectuele eigendomsrechten

Je garandeert dat de informatie over je huis of je profiel door jou gepubliceerd werden en dat jij de enige auteur op dat profiel bent. Je geeft Realo een onbeperkt recht om gegevens die je via de Website deelde met andere leden, - inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen... - te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's en tekst op http://www.Realo.com zijn het intellectueel eigendom van Realo en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Realo.

Antidiscriminatieclausule

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt elke vorm van discriminatie gebaseerd op (onder meer) nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst.

De gebruiker van de website moet de antidiscriminatiewetgeving respecteren en mag de gegevens van de website niet gebruiken om te discrimineren of om opdracht te geven om te discrimineren.

Indien de gegevens van de website gebruikt worden in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, dan kan dit gemeld worden aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum, rechtstreeks (http://unia.be/nl/discriminatiegronden) of via de lokale meldpunten (http://unia.be/).

Realo houdt zich eveneens het recht voor om het Interfederaal Gelijkekansencentrum op de hoogte te brengen van elk gebruik dat wordt gemaakt van de gegevens van de website in strijd met de antidiscriminatiewetgeving en om in dergelijk geval het lidmaatschap op te zeggen.

Op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (http://www.diversiteit.be) is meer informatie beschikbaar over de antidiscriminatiewetgeving.

Bevoegde rechtbanken en wetgeving

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of deze overeenkomst zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Gent, België bevoegd, tenzij anders bepaald door het geldende consumentenrecht.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

Realo kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie op de Website. Je aanvaardt de gewijzigde versie impliciet als je de Website blijft gebruiken na de wijzigingen. Als de wijzigingen een negatief effect hebben op een dienst waarvoor je betaalde, heb je het recht om deze dienst op te zeggen en een pro rata vergoeding te ontvangen, op voorwaarde dat je ons verwittigt binnen de eerder vermelde periode van 30 dagen.